С И Н Д И К A Л Н А   О Р Г А Н И З А Ц И Ј А
EЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА

+387 65 002 003 (218)
sindikat@elektrobijeljina.com
×

 

Будући да су Унија удружења послодаваца Републике Српске, Конфедерација синдиката Републике Српске и Унија синдиката радника у здравству Републике Српске, као споразумне стране изразили јасну опредијељеност за развој међусобне сарадње у циљу промоције културе преговарања, као и остваривања права на слободан, отворен и ефикасан социјални дијалог и колективно преговарање.

 

Будући да споразумне стране као одговорни социјални партнери прихватају да се међусобна сарадња и договарање остваре на начелима узајамног признавања, уважавања и повјерења које је засновано на слободи удруживања и легитимном репрезентативном заступању економских и социјалних интереса радника и послодаваца.

Позивајући се на демократска начела да репрезентативна удружења послодаваца и радника требају бити у могућности да јавно објаве своје ставове, да се слободно савјетују и да имају право да активно воде дијалог са властима, као и право да радници и послодавци морају бити укључени у одлучивање о питањима која директно могу да утичу на њихов социјални и економски статус, а што нарочито подразумијева преговоре између синдиката и послодаваца о платама и радним условима који увијек требају да резултирају обавезујућим и проведивим колективним уговором.

Будући да уговорне стране сматрају да социјални дијалог обухвата све теме које су уско везане уз теме производње, индустријских односа и услова рада, статуса и улоге коју има производни и услужни сектор, као и улоге коју имају јавне службе, а нарочито здравство и образовање, као и да се уговорне стране могу бавити и ширим питањима економске и социјалне политике која укључују креирање политика или давањем савјета и јавним заговарањем одређених законских приједлога, као и објављивањем заједничких бипартитних ставова и изјава о намјерама послодаваца и синдиката којима активно учествују у процесу одлучивања, било да је ријеч о политикама власти или припреме аутономних бипартитних споразума и колективних уговора, а нарочито позивајуђи се на чињеницу да уговорне стране могу играти важну улогу и у управљању и надгледању провођења утврђених споразума и закона, гдје социјални партнери имају право и могу заједнички и да управљају одређеним системима, као што је нарочито тослучај у области социјалног осигурања.

Уговорне стране су овим Меморандумом јасно изразиле своје опредјељење и намјере да без одлагања успоставе директну сарадњу и промовишу, побољшају и унаприједе постојећи социјални дијалог и колективно преговарање, који се у Републици Српској веђ дужи период налази у дубокој кризи заснованој на уским интресним блокадама које креирају поједини неодговорни социјални партнери.
На основу наведеног, Споразуме стране овим Меморандумом о разумијевању изражавају своју сагласност у вези са следећим:

1. Потписиици Меморандума потврђују своје опредјељење за успостављање међусобне сарадње у оквиру и на начелима социјалног дијалога, који укључује и институционалне договоре са властима Републике Српске у којима ће потписници овог споразума бити учесници у обликовању јавних политика и припреми одлука као равноправани социјални партнери, и то на слиједећи начин:

– Потписници Меморандума преузимају обавезу да успоставе и развију редовну и активну међусобну комуникацију и сарадњу, која укључује размјене информација, консултације и преговарање о најважнијим питањима, а у циљу обликовања политика за успјешан излазак из економске кризе;

– Потписници Меморандума изражавају озбиљну забринутост због блокирања трипартитног социјалног дијалога. Неспорна је чињеница да у Републици Српској постоје синдикати којима није омогућено учествовање у социјалном дијалогу по питању радно-правног законодавства и да они представљају значајан број радника у привредном и јавном сектору. Због тога, потписници споразума изражавају опредјељење да је у овом процесу потребно укључити све релевантне факторе, што би био сигурно један од предуслова за реформу радног законодавства у Српској односно побољшање животног стандарда радника и грађана Републике Српске уопште.

– Потписници Меморандума су сагласни да ђе се посебно залагати да се у оквиру реформе радног законодавства донесе закон о критеријумима за учешђе у трипартитном одлучивању и утврђивању репрезентативности за колективно преговарање послодаваца и синдиката;

– Потписници Меморандума су сагласни да ђе се посебно залагати за неопходне реформе у области јавних фондова, а нарочито Фонда здравственог осигурања Републике Српске у којем се мора обезбиједити квалификовано учешђе социјалних партнера у поступку доношења одлука;

– Имајући у виду да је због блокаде реформе радног законодавства дошло до застоја у развоју социјалног дијалога у Републици Српској, споразумне стране су сагласне да се у наредном периоду интензивирају заједничке активности с циљем јачања социјалног дијалога између послодаваца и синдиката, као и успостављања бољих институционалних претпоставки за развој социјалног дијалога у Републици Српској. У том циљу ђе овлаштени представници страна у року од тридесет дана усагласити и утврдити

Оквирни план заједничких активности и мјера, који ће бити анекс овог Меморандума о разумијевању;

– Потписници споразума су сагласни да овај Меморандум остаје отворен за преговарање и присутупање и другим организацијама синдиката и послодаваца, као и удружењима грађана и фонадацијама које су регистроване у Републици Српској и имају сличне програме рада;

2. Ништа у садржају овог Меморандума о разумијевању или с њим у вези се неђе тумачити као одрицање од права или овлаштења које уговорне стране имају на основу међународних конвенција, Устава, закона, колективних уговора и унутрашњих аката сваке стране потписнице, који се примјењују у Републици Српској и Босни и Херцеговини. Сви евентуални неспоразуми или захтјеви за измјене или допуне текста који могу настати услиЈед имплементирања Меморандума, рјешавати ће се пријатељски и у духу сарадње и међусобног поштовања.

3. Овај Меморандум о разумијевању ступа на снагу даном потписивања од стране овлаштених представника уговорних страна.

4. Овај Меморандум је усклађен са законима, подзаконским прописима и општим актима по којима поступају Споразумне стране и сачињен је у шест примјерака, од којих свакој страни припадају по два потписана и овјерена примјерка.

5. Овај Меморандум је јаван документ и без дал.3е сагласности страна може бити објављен на интернетским страницама уговорних страна, као и у електронским и штампаним медијима.

У Бањалуци, дана 29.12. 2014, године


Чланови Синдиката имају могућност куповине на рате.
Молба за исплату једнократне новчане помоћи.
Молба за кориштење синдикалног аута за превоз радника
Документи који су неопходни за функционисање синдикалне организације.
Синдикална организација "Електро-Бијељина" © 2018
Powered by limun.co